Location: Home > Products > Our Products > 生物樣品 > 組織 > Matched Pair Frozen Tissue Section

友善列印Matched Pair Frozen Tissue Section

  • 針對人類癌症或癌症轉移相關研究所設計的組織切片套裝組合商品,PP 組合商品含有分別來自原位癌與其鄰近正常組織之組織切片;PM 組合商品則含有來自原位癌與其對應轉移癌之組織切片。
  • 切片厚度為 5~10 µm。

 

 

訂購資訊

Extraction Source Pack Size Cat. No.
Matched Pair Frozen Tissue Section from Human Tissue
PM: Breast  5 slides x 2 BC-T6235086-PM 
PM: Colon  5 slides x 2 BC-T6235090-PM 
PM: Kidney  5 slides x 2 BC-T6235142-PM 
PM: Liver  5 slides x 2 BC-T6235149-PM 
PM: Lung  5 slides x 2 BC-T6235152-PM 
PM: Rectum  5 slides x 2 BC-T6235206-PM 
PM: Stomach  5 slides x 2 BC-T6235248-PM 
PP: Breast  5 slides x 2 BC-T6235086-PP 
PP: Colon  5 slides x 2 BC-T6235090-PP 
PP: Kidney  5 slides x 2 BC-T6235142-PP 
PP: Liver  5 slides x 2 BC-T6235149-PP 
PP: Lung  5 slides x 2 BC-T6235152-PP 
PP: Rectum  5 slides x 2 BC-T6235206-PP 
PP: Stomach  5 slides x 2 BC-T6235248-PP 

 

首頁關於伯森最新消息 產品介紹代客服務聯絡我們 站內搜尋
© BLOSSOM BIOTECHNOLOGIES INC. All rights reserved.